Opłaty

Za pobyt dziecka w przedszkolu naliczane są opłaty:

WPISOWE – jeden uśmiech i … gotowe!

CZESNE – 60 zł za miesiąc (opłata ta nie podlega ulgom ani odpisom w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu)

WYŻYWIENIE – 4,50 zł za każdy dzień (kwota ta podlega odliczeniom w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu). Wysokość stawki żywieniowej może ulec zmianie od nowego roku szkolnego w zależności od cen produktów spożywczych lub innych kosztów związanych z funkcjonowaniem kuchni.

ZAJĘCIA DODATKOWE :
Język angielski
Rytmika – 3,5 zł za jedno zajęcie w miesiącu

UWAGA!
Dyrektor może skreślić dziecko z listy dzieci uczęszczających do przedszkola
w przypadku, gdy:
1) rodzice systematycznie zalegają z opłatami za przedszkole i wyżywienie…
(na podstawie Statutu Ochronki, § 22,)